Koszyk

×

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE SKLEPU SKLEP.LOVINGIT.PL

I. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy pod adresem WWW.LOVINGIT.PL/SKLEP jest JAGODA KUTKOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LOVINGIT JAGODA KUTKOWSKA z siedzibą w Lusówku (62-080), ul. Róży 46, NIP: 844- 207-14-84; REGON: 200201703. 
 2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuroblog@gmail.com l lub pod numerami telefonu: 535949565.
 3. Wszelkie zawiadomienia, informacje, zapytania, a w szczególności reklamacje, Klienci mogą składać na adres korespondencyjny: LOVINGIT JAGODA KUTKOWSKA, ul. Róży 46, 62-080 Lusówko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuroblog@gmail.com.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Sprzedawca – LOVINGIT JAGODA KUTKOWSKA, ul. Róży 46, 62-080 Lusówko, NIP: 844- 207-14-84; email: biuroblog@gmail.com
 • Sklep – prowadzona przez Sprzedawcę platforma teleinformatyczna prowadząca sprzedaż produktów znajdujących się w jej ofercie.
 • Produkt – przedmioty tekstylne, jak i akcesoria do nich, a także ebooki. 
 • Plik – zapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności ebook, oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 • EBOOK – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie PDF.
 • PDF – PDF (ang. Portable Document Format) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji. 
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu i która dokonała rejestracji Konta Klienta;
 • Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu indywidualnych zamówień, zamówionych Produktów, uruchomiony na rzecz Klienta przez Sklep;
 • Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Klientem a Sklepem na warunkach dostępnych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest zakup Produktów drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim Produktów.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep internetowy.

Regulamin z chwilą jego akceptacji jest wiążący bez konieczności zawierania odrębnej umowy, a Klient oświadcza, że warunki Regulaminu akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest uprawniony do zawierania w swoim imieniu ważnych umów.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które zapewniają bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiegają pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.
 4. Przed zakupem Produktów będących Ebookami w Sklepie, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć Ebooka, obsługuje format w jakim jest on zapisany. Sklep nie gwarantuje, że zakupiony w Sklepie Ebook otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych. 

UWAGA! 

Przed zakupem książki elektronicznej w Sklepie Klient powinien sprawdzić, czy sposób przygotowania Ebooka odpowiada jego wymaganiom.

V. PRODUKTY, CENY I PROMOCJE

 1. Ceny podane przy Produktach na stronie Sklepu są ceną brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Sklep zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty bez uprzedzenia.
 4. Cena nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat, które każdorazowo zostaną doliczane do sumy zamawianych Produktów oraz wskazane w trakcie składania zamówienia.
 5. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sprzedawcę i Klienta, jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta (na podstronie „Koszyk”) wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 6. Promocje dostępne w Sklepie nie łączą się ze sobą, chyba, że Sprzedawca przewidział możliwość łączenia promocji, o czym Klient zostanie poinformowany na stronach Sklepu, przed złożeniem zamówienia.
 7. Wszystkie produkty znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych oraz ustawie prawo własności przemysłowej. Klient zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych Produktów wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient, który nabył produkty w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sprzedawcą.
 9. Wszelkie Produkty dostępne w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzysta ze Sklepu wyłącznie na własny użytek. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności zarobkowej lub takiej, która naruszałaby lub mogłaby naruszać interes Sprzedawcy.

VI. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podczas składania pierwszego zamówienia Sklep automatycznie utworzy Konto Klienta. W tym celu Klient wypełnia formularz rejestracyjny, niezbędne jest podanie adresu email oraz utworzenie hasła. Informacja o utworzeniu Konta Klienta zostanie przesłana na e-mail Klienta podany w formularzu. Ponadto warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procedury rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu utworzenia Konta. 
 2. Posiadanie Konta Klienta w Sklepie jest bezpłatne. Dozwolone jest tworzenie jedynie indywidualnych Kont. 
 3. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych podczas rejestracji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania fałszywych danych. Jeżeli podczas korzystania ze Sklepu nastąpiła zmiana danych, o których mowa wyżej, Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu (biuroblog@gmail.com) w celu aktualizacji danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niewywiązania się z tego obowiązku.
 4. Przy kolejnych zamówieniach, Klient może korzystać z Konta Klienta utworzonego przy pierwszym zamówieniu. Możliwe jest wygenerowanie nowego hasła jeżeli Klient zapomni hasło przypisane do Konta Klienta lub zdecyduje się na jego zmianę.
 5. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. W celu realizacji i obsługi zamówienia, Klient jest zobowiązany przy składaniu zamówienia do podania swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza wybór Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z ich opisem i ceną. W formularzu zamówienia Klient winien wskazać również miejsce ich dostarczenia, sposób płatności. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia („Kupuję i płacę”), po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę wywołuje skutki prawne, w tym obowiązek zapłaty.
 8. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Klienta).
 9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, a także podsumowanie zamówienia (opis produktu; cenę zamówienia, formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi wysyłka zamówienia oraz adres dostawy; sposób płatności; informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni wraz ze wzorem formularza; Regulamin sklepu internetowego).
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI, DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Płatności dokonywane są z góry przed odbiorem zamówienia. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. płatność przelewem, 
  2. BLIK, 
  3. Google Pay 
  4. Apple Pay,
  5. płatność kartą 

– wszystkie obsługiwane za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, BLIK, Google Pay, Apple Pay albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku płatności w ww. terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 2. Obsługę płatności elektronicznych, BLIK, Google Pay, Apple Pay i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl prowadzi spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068. 
 3. Po dokonaniu płatności za zamówienie przez Kupującego i uznaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy, Sprzedawca prześle w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania płatności.
 4. Zamówiony produkt może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres, z zastrzeżeniem, że w zakresie produktów tekstylnych i dodatków adres dostawy może być wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w odniesieniu do Ebooków ograniczenie terytorialne nie ma zastosowania
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.
 6. Koszty dostawy są wskazywane przy składaniu zamówienia.
 7. Dostawa produktów następuje za pośrednictwem kuriera, kuriera Poczty Polskiej, paczkomatów. Ebooki dostarczane są w formie elektronicznej na wskazany przy zamówieniu adres e-mail.
 8. Termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Natomiast termin dostarczenia przesyłki uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy.
 9. Sprzedawca zastrzega możliwość wydłużenia realizacji zamówień w okresie urlopowym, o czym Klienci będą informowani w specjalnym komunikacie na stronie internetowej Sklepu.
 10. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane, chyba, że podmioty świadczące usługi dostawy przewidują taką możliwość.
 11. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia produktu posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu złożenia reklamacji Klient może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną: sklep@uptheriver.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, datę zakupu produktu, numer zamówienia, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie (faktura, paragon).
 3. W odniesieniu do Produktów będących Ebookami Klient może zgłosić reklamację w przypadku, gdy:
 1. zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
 2. w przypadku gdy Klient dokonał zapłaty ze Ebook, ale Ebook nie pojawił się na półce, o czym Klient powiadomił Sklep i w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od informacji od Klienta, nie została mu udostępniona możliwość pobrania Ebooka lub nie przesłano Ebooka w inny sposób.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem przez Sprzedawcę. Odpowiedź będzie przesłana na podany adres e-mail przez Klienta.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Klienta nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do zakupionych w Sklepie Ebooków zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. W przypadku pozostałych produktów (innych niż Ebook), Klient (będący konsumentem lub w zakresie jakim uprawnienia te ustawodawca nadaje przedsiębiorcom) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sklepu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego zamówienie, oferta przestaje wiązać.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, zabrudzeń, winien mieć również wszystkie oryginalne metki – w przeciwnym razie Sprzedawca ma prawo odmówić jego przyjęcia. 
 7. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy ponosi Klient. Klient ma obowiązek zwrócić produkt nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 8. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny za zamówienie w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy – zgodnie z formą wybraną przy składaniu zamówienia. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu zakupionego produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu internetowego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym m.in. ustawy o prawach konsumenta, kodeksu cywilnego, ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Prawem właściwym dla umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, a także w zakresie wszelkich spraw objętych Regulaminem, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane lub wynikające z Regulaminu i związane z korzystaniem ze Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności lub zmian w zakresie świadczonych usług/sprzedawanych Produktów. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 4. Sklep oświadcza, że po pewnym czasie produkt będzie niedostępny, dlatego Sklep utworzył grupę na Facebooku, gdzie Klient może podać nazwę ebooka, stronę oraz nazwę produktu, jeśli produkt jest już niedostępny/wyprzedany. Sklep wówczas znajdzie dla Klienta ten produkt lub podobny i zaktualizuje Ebooka w ciągu 5 dni roboczych. Dodatkowo co 3 miesiące Ebooki będą przez Sklep sprawdzane i aktualizowane przez okres 1 roku od momentu zakupu.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto w siedzibie Sprzedawcy.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia.